Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2020

impressionante
0817 9f86 400
Reposted frompanicstricken panicstricken viairmelin irmelin
impressionante
impressionante
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatimetobegin timetobegin
impressionante
7431 08b0 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
impressionante
0162 0f4e 400
impressionante
6074 425b 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
impressionante
4542 06de 400
Reposted fromgaf gaf viairmelin irmelin
impressionante
0878 5c22 400
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viairmelin irmelin
impressionante
4870 dac6 400
Reposted fromEtnigos Etnigos via28mm 28mm
impressionante
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 via28mm 28mm
impressionante
6530 a160 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

January 01 2020

impressionante
1531 cae0 400
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
impressionante
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
impressionante
1711 64bf 400
impressionante
1907 2078 400
Reposted fromgrobson grobson viamy-anxieties my-anxieties
impressionante
0109 f16a 400
Reposted fromkatiuszak katiuszak vialaparisienne laparisienne
impressionante
2886 8d37 400
Does it get easier?
impressionante
7718 a237 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie

December 19 2019

impressionante
3338 e5d6 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
impressionante
8611 2957 400
Reposted frompiehus piehus viamy-anxieties my-anxieties
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl