Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

impressionante
rozbierz mnie
słowo w słowo
a zobaczysz ile noszę
milczenia
— Mateusz Brucki "erotyk z palcem na ustach"
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viaiammistake iammistake
impressionante
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viavacannes vacannes
impressionante
3557 bf34 400
impressionante
Reposted fromFlau Flau viaiammistake iammistake
impressionante
3311 8e6b 400
Reposted fromliwaj liwaj viairmelin irmelin
impressionante
Reposted fromFlau Flau viavacannes vacannes
impressionante
0645 9ff7 400
Reposted fromfriends friends viavacannes vacannes

November 08 2018

impressionante
0585 2ca2 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaall-about-kate all-about-kate
impressionante
3955 436f 400
impressionante
2764 291a 400
Reposted fromgrobson grobson vialaparisienne laparisienne
impressionante
impressionante
3892 e85c 400
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom via28mm 28mm

November 06 2018

impressionante
9956 704c 400
Reposted fromRowena Rowena vialaparisienne laparisienne
impressionante
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vialaparisienne laparisienne
impressionante
0597 add4 400
Reposted frommargharett margharett viaatranta atranta
impressionante
1394 5c21 400
Reposted fromdusielecc dusielecc vialaparisienne laparisienne

November 05 2018

impressionante
wiesz, lubię wieczory, lubię się schować na jakiś czas i jakoś tak, nienaturalnie, trochę przesadnie, pobyć sam.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaiammistake iammistake
impressionante
6565 2be8 400
Reposted fromtfu tfu viaall-about-kate all-about-kate
impressionante
8569 898d 400
Reposted fromtfu tfu viavertheer vertheer
impressionante
9896 ea7c 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl